REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH RADIA BOGORIA 94,5 FM

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursów jest Radio Bogoria ( Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529 11 76 426 jeśli w regulaminie konkursu nie zostało określone inaczej.

Wszystkie konkursy odbywające się na antenie Radia Bogoria organizowane są zgodnie ze

scenariuszem programowym.

Konkursy mogą być modyfikowane przez Radio Bogoria w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie należą do Radia Bogoria.

2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Zasady przyznawania nagród są ustalane przez Organizatora konkursu. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Każdy uczestnik może być laureatem konkursu tylko raz w przeciągu 2 miesięcy (60 dni

kalendarzowych), niezależnie od ilości konkursów realizowanych w tym okresie na antenie.

W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Radia Bogoria oraz członkowie ich rodzin.

W przypadku nadużyć przez uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są

przez Organizatora.

3. INFORMACJA O WYGRANEJ

Osoba przeprowadzająca konkurs ma obowiązek poinformowania laureata o wygranej i

sposobie jej odbioru.

Osoba przeprowadzająca konkurs jest zobowiązana do zapisania danych laureata –

imienia, nazwiska i numeru telefonu w celach kontaktowych.

4. ODBIÓR NAGRÓD

Zwycięzca może zgłosić się po odbiór nagrody nie wcześniej niż w następny dzień roboczy

po audycji w której wygrał.

Słuchacze odbierają nagrody osobiście w siedzibie radia Bogoria w Grodzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9, II piętro lub w innym miejscu określonym w konkursie.

Słuchacz odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Radio Bogoria nie wysyła nagród.

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia konkursu

Radio Bogoria zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.

6. NAGRODY

Fundatorem nagród są sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło

porozumienie sponsorskie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku gdy którykolwiek z punktów regulaminu zostanie naruszony Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody.

Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu w redakcji Radia Bogoria przy ul. Spółdzielczej 9 oraz na stronie internetowej www.radiobogoria.pl